Månadens bild februari 2013.

lillselebodarna_

Nybygget Lillsele.

Skogen har i alla tider varit potentiell odlingsmark liksom svedje- och betesmark. Det vara bara inägojorden som var bestämd, av skogsmarken la man under sig vad man kunde. Detta låg dock inte i Kronans intresse. Därför startade den första skogsavvittringen 1683 då gränsen mellan byarnas skogsmark och Kronans skogar drogs upp och de så kallade kronoallmänningarna tillkom. Avvittringen återkom med jämna mellanrum och 1824 var syftet med avvittringen kolonisationen, att skapa nya skatteobjekt. En allt mer växande befolkning hade tvingat statsmakten att släppa greppet om utmarken.

Åren 1817-1823 arrenderade Nils Nilsson Björk, Per Hansson och Johan Danielsson en kronoallmänningstrakt vid och omkring Lillselet. För detta betalade de ränta till Kronan i form av smör. Därefter omvandlades området vid Lillselet till nybygge, hyran i form av smör försvann och istället ställdes krav på uppodling.

I mitten av 1830-talet började avvittringen i socknen men det dröjde ända fram till 1857 innan det blev nybyggarnas tur. Innan dess hade sockenmännen i Junsele krävt att alla nybyggen i socknen skulle åsättas skattetal och att klara gränser måste dras upp, detta för allas trygghet.

Än så länge var det Kronan som ägde nybygget men i och med avvittringen avsåg Kronan att reglera äganderätten till allmänningsskogarna.

Så kom då lantmätaren till krononybygget Lillsele. Nybyggets ursprungliga areal bestod av nästan 6000 tunnland. Detta ansågs alldeles för mycket, avvittringsstadgan föreskrev maximalt 2500 tunnland. Till denna areal lades sedan impedimenten, den odugliga mark som inte var odlingsmark eller skog. På grund av arealens storleken delades Lillselet i två delar: krononybygget Lillsele och krononybygget Västanbäck.

För att kunna skattelösa nybygget hade nybyggarna kravet på sig att uppodla en bestämd areal och bygga nödvändiga hus. För att klara detta arbete gavs nybyggarna 36 frihetsår räknat från 1825.

När uppodlingen, 30 tunnland åker/odlingsjord och 241 tunnland ängsmark, var fullgjord skulle nybygget Lillsele kunna vinterföda 8 hästar, 24 kor och 70-80 får eller getter. Till detta arbete krävdes 20-24 fullt arbetsföra personer.

1864 stakades nybygget ut i terrängen och rörlades, äntligen visste alla och envar var gränserna gick. Strax efter rörläggningen skrev samtliga nybyggare ett avverkningskontrakt med skogsintressenterna Per Engman i Näsåker och Erik Lidén i Lidgatu på nybyggets skog. Kontraktet skrevs på 40 år och gällde all skog över 9 tum vid 7 alnar från roten räknat. Avverkningsrätten betalades med en engångssumma samtidigt som kontraktet skrevs.

Med ett par års fördröjning klarade de nio nybyggarna i Lillsele uppodlingsarbetet. 1868 hade samtliga nybyggare skattelöst sina delar av nybygget. Även storverks- och masteträd, stora tallar som Kronan tänkt använda för skeppsbyggandet, löstes och därmed var nybyggarna inte längre nybyggare utan uppgraderades till bönder som betalade årlig skatt till Kronan: Grundrätan: 19 riksdaler 4 öre, Jordeboksränta: 9 riksdaler 64 öre, tionde 2 tunnor: 1/5 råg, 4/5 korn. De fick samtidigt full disposition till skogen.

Av skogen fanns dock inget intresse så när Engman/Lidén sålde avverkningskontraktet vidare godtog Lillseleborna detta. Skogen var för dem platsen för mulbete och där man hämtade byggnads- och hägnadsvirke och dessa rättigheter fanns fortfarande kvar. Att någon annan fällde enstaka träd var inget hinder för dem.

Den första, hela hemmansförsäljningen i Lillsele skedde 1882 då bolaget Kungsgården/Marieberg köpte ett konkurshemman på 4 seland. Därefter sålde allt fler sina hemmansdelar och 1894 äger Kungsgården/Marieberg Lillselets samtliga 24 seland. Därefter styckades delar av inägorna ut och såldes var för sig. Kungsgården/Marieberg behöll 18 7/8 seland som till största delen bestod av skog.

På bilden ser vi Lillselets fäbodvall. Vi ser bostugan, fähuset och den obligatoriska mesegrytan. Även hunden finns på plats.

/Ulla

Posted in Månadens bild | 2 Comments

God Jul 2012.

Junsele hembygdsförening önskar

alla och envar en

God Jul och ett Gott Nytt År!

Papperskassen som syns på bilden kommer från Konsum. Förmodligen användes den på 1960-talet. Kassen är betydligt mindre än dagens stora papperskassar.

Trevlig helg!

/Ulla

Posted in Aktuellt | 2 Comments

Månadens bild december 2012.

Så göra vi, när vi tvätta kläder, tvätta kläder, tvätta kläder,
så göra vi, när vi tvätta kläder, tidigt på måndagsmorgon.

tisdag: Så göra vi när vi skölja kläder
onsdag: Så göra vi när vi hänga kläder
torsdag: Så göra vi när vi mangla kläder
fredag: Så göra vi när vi stryka kläder

I slutet av 1800-talet kom föregångaren till dagens moderna tvättmaskin; tvättvaggan. Den hade träribbor som gnuggade tvätten i botten av vaggan medan man, med handkraft, förde vaggan fram och åter. Förmodligen blev den till stor hjälp för dåtidens husmödrar.

För den som inte hade möjlighet att köpa fabrikstillverkat tvättmedel fanns alltid hemmagjord lut. Luten gjorde man genom att hälla kokhett vatten över aska (1-5 dl björkaska per liter vatten), låta askan dra i kallt vatten över natten eller i ett par dagar eller koka den i vatten upp till några timmar.

Björkaskan lades sedan i en tygpåse som placerades i botten av ett tvättkar. Den smutsiga tvätten först, sedan hett vatten och tvätten fick dra i ett dygn. Därefter östes tvätten med askluten ett antal gånger. Sköljningen gjordes vid rinnande vatten.

På bilden ser vi glada tvätterskor. De är utrustade med träkar, tvättbräden och en zinkbalja. Skaffningen ligger till vänster på bilden. Det är 1930-tal och platsen är Stennäset.

Enligt visan tog tvättningen nästan en hel vecka i anspråk. Tänk vad lättsamt vi har idag, bara trycka på en knapp och maskinen sköter sig själv och vi kan göra något annat under tiden. För den som vill försöka tvätta på gammalt vis har hembygdsföreningen en tvättvagga.

/Ulla

 

 

 

Posted in Månadens bild | 1 Comment

Månadens bild november 2012.

Marknad i Junsele 1902.

Marknad i Junsele 1902.

Månadens bild i april 2012 handlade om uppbördsmarknaden i mars 1902 i Krånge. På den bilden kunde vi se hur marknadsstånden kantade Köpmangatan.

Nu visar det sig att ytterligare ett foto togs vid detta tillfälle fast från en helt annan vinkel. På detta, nyfunna foto, ser vi att marknadsstånden fortsatte in i gränden mellan Söderdahls handelsbod och gästgiveri. Tvärs över gatan syns O P Edins handelsbod.

Fotografiet är illa åtgånget och skärpan under all kritik men, trots detta, ser vi att marknadsbesökarna kunde spendera sina pengar på bland annat skidor, slädar och kläder. För den som ville värma sig fanns Söderdahls kafé och bageri. Bageriet syns till höger i bild. Förutom förtäring serverades här musik med hjälp av en trattgrammofon. Till lyst fanns också en konstgjord palm. Allt detta kan man läsa i bouppteckningen efter Gustaf Adolf Söderdahl.

/Ulla

Posted in Månadens bild | 8 Comments

Månadens bild oktober 2012.

Västernorrlands läns Hushållningssällskap bildades 1805 och syftet var att sprida ljus uti alla delar av hushållningen. Tanken var alltså att vara en kunskapsorganisation för jordbruket. Det var hushållningssällskapet som bildade Sparbanken 1827 liksom Nordviks lantbruksskola 1853. Det var också hushållningssällskapet som startade den första fiskodlingen i länet och mejeriskolan på Holms säteri. Åren runt sekelskiftet 1900 tillkom frökontrollanstalt, kemisk station och egnahemslånerörelsen.

 I Junsele fanns 1902 en ekonomisk förening, Junsele Lantmannaförening, som gemensamt köpte in grödor, frön och konstgödsel. Dessutom anordnade de en husmoderskurs i smör- och osttillverkning. Till denna kurs kom ingen anmälan för vem skulle sköta hem och hushåll när husmor var borta?  Tiden var ännu inte mogen för nymodigheter i större skala.

 1916 startade Junsele Hushållsgille som sorterades under Västernorrlands Läns Hushållningssällskap. I detta gille återfinner vi samma personer[1] som i Lantmannaföreningen men nu var tiden en annan. Det var krigstid med ransoneringar och självförsörjning hade återigen blivit en nödvändighet. Efter två års verksamhet anordnades en lantmannavecka i Junsele. På planen norr om kyrkan liksom vid Edens skola hölls det nötboskapspremiering.

 I och med en kurs i lantbruksbokföring 1930 skedde ett uppsving i Hushållsgillet. Det ansågs vara hög tid att modernisera jordbruket. Mejerifrågor och köp av tomt för mejeri diskuterades liksom kurser i fetmesekokeri och täckdikning.

 Hushållsgillet köpte också in fruktträd och bärbuskar och planterade dessa hos enskilda, intresserade personer. Nu var också tiden mogen för kvinnorna att ta dela av gillets verksamhet. Trädgårdskursen och studieresan 1938 för jordbrukarhustrur blev populär, tretton kvinnor deltog i aktiviteterna.   

 Därefter blev det barnens tur till undervisning. På skolan i Krånge färdigställdes en köksträdgårdsodling där skolbarnen fick lära sig odla, skörda och förädla. Denna köksträdgårdsodling fanns kvar på skolan under många år, hur många är dock ovisst.

 1942, mitt under brinnande krig, anordnades åter igen en lantmannavecka i Junsele. Ett antal utställningar gjordes tillsammans med Svenska Fåravelsföreningen och Västernorrlands Hemslöjdsförening. Lifs smedja var platsen för hovslagarkurs och på hembygdsgården avlöste föredragen varandra.

 Hushållssällskapet bekostade också slöjdskolan i Lillegård och skolan på Vallen. Tanken var att gammalt hantverkskunnande inte skulle försvinna. 1906 fanns elva elever inskrivna i Lillegårdsskolan och tretton i Vallens skola. Som lärare tjänstgjorde den ordinarie folkskoleläraren som oftast också hade genomgått länets högre slöjdskola. Barnen fick fyra timmars undervisning per vecka. Det barnen förfärdigade tillföll dem själva.

På hembygdsgården finns en stor svarv i trä. Det påstås att svarven användes när nya kyrkan byggdes och därefter hamnade den på Vallen. Kanske slöjdskolans elever tillverkade sina alster med hjälp av denna svarv.

 Källor: Junsele Lantmannaförenings protokollsbok 1902-1932. Junsele h-fören. Arkiv.

            Junsele Hushållsgilles protokollsbok 1916-1949. Junsele h-fören. Arkiv.

/Ulla[1] 1902 bestod styrelsen av Sven Östlund, Jakob Högberg, N D Stenmark, N P Gradin och E J Lif. 1916 bestod styrelsen av Sven Östlund, E Zetterström, Abr Lif, N D Stenmark, E Engström och S O Andersson.

Posted in Månadens bild | 1 Comment

Månadens bild september 2012.

Sommaren 2012 är nu tillända, hembygdsgården har stängt och det är bara höststädningen som återstår. Det har varit en bra sommar. Trots, eller tack vare, allt regn och rusk har besökarna avlöst varandra.

Bilden ovan är en så kallad björktavla. Den är tillverkad av billigt material. Botten är en snedsågad björkplatta på vilken ett eller flera vykort klistrats fast. Det hela kompletterades sedan av handmålad växtlighet och blå himmel. I skarven mellan plattan och vykortet målades ofta en björkstam. Sist men inte minst skrevs ortnamnet dit. Turisten måste ju veta var han varit.

Under 1950- 1960-talet fanns björktavlor till försäljning i varje svensk souveniraffär. Undrar just vem som kom på idén att tillverka denna souvenir. Köparen hängde förmodligen upp den lilla tavlan vid hemkomsten för att minnas semestertrippen men också för att visa vänner liksom grannar att ”vi har råd att resa”.

I dag hittar vi den moderna stadsbons allmogerötter på utedass och i sommarstugor liksom på loppisar för en spottstyver. På den lilla träplattan finns minnen och nostalgi samlat tillsammans med klister och några färgkluttar. Björktavlan är en del av vårt kulturarv som håller på att gå förlorat.

Min tavla saknar vykort och är bara målad. Den tillhör min privata samling av björktavlor och jag hittade den under nattloppiset i Junsele. Priset var 5 kronor.

/Ulla

 

Posted in Månadens bild | 1 Comment

80-års-firande 22 juli 2012.

Hembygdsdag och 80-års-firnade den 22 juli 2012.

Klockan 12-16.

Nya utställningar: skogen, vagnar och andra åkdon samt textilier.

Målade tråg.

Kent I och Ingegerd G visar julpynt.

Junselemålningar av Marie Runesson.

Musikunderhållning av Kent I och Mari E.

Servering och lotteri.

Klockan 18 sjunger Ulrika Bodén med vänner Nicke Sjödins psalmer i Kyrkan.

Fri entré!

Varmt välkommen!

Uppmärksamma vägskylten upp till hembygdsgården! Nu är Hembygdsvägens saga all, från och med nu heter vägen Erik Jons backe. Detta för att hedra Erik Jonsson som var intiativtagare till att föreningen bildades för 80 år sedan.

 

Posted in Aktuellt | Leave a comment

Månadens bild juli 2012.

I augusti 1950 kunde man läsa i Expressen:: Semesterfirare från hela landet vilar i sommar sina mer eller mindre sönderjäktade nerver i den tämligen absoluta friheten i det sköna Ådalens övergivna fäbodställen.

År 1950 gav Ångermanlands Turistförbund ut en liten skrift som kallades Fäbodstuga att hyra… Res i Ångermanland. Junseleområdet beskrivs på följande sätt: Vill man komma det ångermanländska skogslandskapet riktigt in på livet bör ett besök i Junsele ge gott utbyte. Här är det Ångermanälven med dess 8 ännu otämjda forsar och nipbildningar som ger karaktär åt landskapet…Betarsjön med många utmärkta badstränder…gädda och abborre kan fångas i sjöarna, stenbit i skogsbäckarna samt harr och öring i älven.

Förutom en för landsbygden ovanligt stor kyrka…finns den, enligt experter, förnämsta hembygdsgård som kan uppvisas på landsbygden i detta län.

Femhundra meter från hembygdsgården ligger IOGT:s camping- och friluftsplats ”Nipan” med vacker utsikt över älven och med minst 300 tältplatser som gratis står till förfogande.

Junsele samhälle är modernt och välutrustat med affärer, däribland flera specialaffärer i olika branscher. Vi (STF) har förvärvat uthyrningsrätten till ett antal väl bevarade fäbodvallar, vackert belägna vid Ångermanälven.

En av de fäbodar som Turistförbundet hyrd detta år var Strömuddens Fäbodvall, en annan var Gröns stuga på Hålla, samma stuga som Junsele BarnensDagsförening köpt tre år tidigare.

Även hembygdsföreningen ordnade efter några år fäbodsemester uppe på Kyrkberget då man hyrde ut fäbodstugan.

Skriften gav även tips på affärer som rekommenderades, inte ens detta behövde den jäktade 1950-talsmänniskan tänka på. Erik Jonsson, ombud för STF, sålde kamror, film och kikare och E. Jacobsson tillhandahöll bland annat vykort. Junsele kooperativa förening hade livsmedel och manufaktur och även Nässlins sålde livsmedel och frukt. Sist men inte minst hade Sundqvists Bokhandel och Trafikkiosk tidningar, böcker och konfektyr. Ingenting saknades i Junsele för en trevlig fäbodsommar.

/Ulla

 

 

Posted in Månadens bild | Leave a comment

Månadens bild juni/juli 2012.

Trasmattans kännetecken är att de vävs med rivna eller klippta remsor av bomull eller lin. Halm, vass och säv kan också vävas in, numer som dekorativt inslag men förr av sparsamhet.

Under senare delen av 1800-talet, när den amerikanska bomullen slog igenom i Sverige, började allmogen att väva trasmattor. Allt tygspill togs tillvara, även linne, säckväv och ylle liksom återbrukade textilier. Till en början ansågs trasmattan så fin att den bara rullades ut om söndagen eller lades som överkast på sängen.

I ock med industrialiseringens genomslag slutade många att väva. Varför slösa arbetstid på det som kunde köpas över disk. Räddningen kom med hemslöjdsrörelsens vävutbildningar. Anonyma väverskor sålde sin tid och handakraft till nyöppnade hemslöjdsaffärer. 1908 kunde de få 10 öre per vävd mattmeter.

Hembygdsföreningen har ett stort antal trasmattor i sin samling. Men de invävda minnerna från mormors sommarblus eller lillebrors urvuxna byxor har idag gått förlorad.

/Ulla

Posted in Månadens bild | Leave a comment

Öppettider sommaren 2012.

Sommaren 2012 är hembygdsgården öppen:

Midsommarafton, midsommardagen samt söndagen 24 juni.

Därefter från och med söndagen den 1 juli till och med söndagen 29 juli. (28 juli stängt för privat fest.)

Hembygdsdag tilllika 80-års-firande den 22 juli. Klockan 18 i Junsele kyrka bjuder vi in till att lyssna på Ulrica Bodén som sjunger Nicke Sjödins psalmer.

Öppet samtliga dagar 12-16.

Servering

Guidning

Nya utställningar

Varmt välkommen!

Posted in Aktuellt | Leave a comment