J P Wallin

Johan Petter Wallin Litteratör

 

Wallins födelsehem i Vallen Junsele. Målning Ulla Ramne Annander efter fotografi.

 

Av Ulla Ramne Annander och Göran Stenmark

Född 1847-11-01 i Vallen, Junsele som son till bonden Abraham Johansson Wallin och Anna Lisa Persdotter Modin. Ogift. Död 1898-05-15 på lasarettet i Härnösand.

Johan Petter med föräldrar och syskon flyttade 1858 till Bomsjön i Åsele, där fadern Abraham blev skollärare. Därefter flyttade de till Kyrkbyn Järvsö i april 1863. Där noterar prästen särskilt att de var kända för en from och Christlig vandel.1864 bosatte de sig i Öije i samma socken. Familjen flyttade till Söderala i Gävelborgs län den 22 september 1870.

Så småningom hamnade de i Forssa. De flyttade vidare från Forsa till Ala såg i Söderala 1872 där fadern Abraham var skollärare.

Johan Petter gick i Hudiksvalls läroverk och avlade studentexamen i Uppsala 1869.

I husförhörslängden för Söderala åren 1871-1875 noteras ”Studeranden (sedan Seminarii Adjunkt i Hernösand).

Den 15 november 1874 flyttade Johan Petter från hemmet i Ala såg till Härnösand. Han återfinns ej i inflyttningsboken för Härnösand. Känt är att han samma år blev redaktör för Medelpads Allehanda i Sundsvall. Övergick efter några år till Västernorrlands Allehanda.

I folkräkningen 1880 noteras Johan Petter i Sundsvall.

Arbetade för tidningen FYRIS i Uppsala, 1883-84 och sedan ett år för tidningen Eko i Stockholm. Flyttade till Grevturegatan i Hedvig Eleonora från Uppsala domkyrkoförsamling den 14 januari 1884 och sedan vidare till Fridhem i Bromma den 8 december 1885.

Till Bondegatan 49 i Katarina församling den 13 november 1886.

Från Katarina församling till Härnösand den 21 december 1889 och inskriven där den 24 januari 1890. Skrev därefter fram till sin död i Västernorrlands Allehanda.

Johan Petter hade tre bröder, vilka alla blev lärare, Daniel August i Söderala, Abraham Oskar  i Långsele, och  Karl Johan i Söderhamn.

I mitten av 1930 skänkte brodern Abraham Oskar i Långsele sin samling av klipp ur tidningar samt originalmanuskript av Johan Petter

 

Sollefteå-Bladet den 17 maj 1898

J.P Wallin. I går ingick från Hernösand underrättelse om att literatören medarbetaren i Vesteernorrlands Allehanda, Johan Petter Wallin i söndags afled af hjärnblödning.

Wallin var född den 1 mars 1847 i Junsele, der fadern var skollärarre.

Redan tidigt visade han kärlek till böcker, men förhållandena i föräldrahemmet gjorde, att han icke så fort han önskade, kunde komma i skola. För att emellertid ha tillgång till böcker gaf han sig i bokbindarelära, der han stannade ett par år.  

Slutligen fick han följa sin böjelse och kom till Hudiksvalls läroverk, som han på ovanligt kort tid genomgick och aflade studentexamen i Upsala 1869. Han ämnade blifva prest och idkade studier vid universitetet under fyra år, under hvilka han äfven började syssla med skriftställeri, och kom så in på den publicistiska banan. 1874 blef han redaktör för den i Sundsvall utgifna tidningen Medelpads Allehanda, som han utgaf några år. Sedermera inträdde han som medarbetare i Vesternorrlands Allehanda.

1883 var han redaktör för den af Upsalaproffessorerna uppsatta tidningen Fyris hvarjämte han under ett års tid i Stockholm varit redaktör för ”Eko”. Äfven har han varit medarbetare i Figaro under ett par års tid. Sedan 1890 har han till sin död tillhört Vesternorrlands Allehanda, under de senare åren hufvudsakligen såsom krönikör under märket J.PW.

Ehuru Wallin var en ytterst kunnig och duglig tidningsman låg dock icke hans böjelse helt åt det hpållet. Han var en äkta skaldenatur med rik begåfningh och inom skaldekonstens område har han ock gjort sitt namn kändt och aktadt. En mängd alster, både på vers och prosa, har flutit ur hans panna. Särskilt må erinras om hans ”Carl XII”, ett af de största på svensk vers utgifgna arbeten och för hvilket han erhöll Svenska akademiens mindre pris.

Det var dock icke den enda utmärkelsen som kom honom till del, ty såsom sådan torde kunna räknas, att han ett år fick uppbära 500 kr ur riksdagens anslag till vittra författare, hvarjämte han erhöll första priset 500 kr., vid den på sin tid af Familjejournalen anordnade pristäflingen, för sin dikt ”Vid elfvarne i Babel”. Ehuru åtskilligt hvad Wallin under tidningsmannens dagliga jäktande skapat icke torde bestå en strängare granskning är dock tillräckligt mycket af så fullödig beskaffenhet, att hans namn varder beståndande. 

Som en egendomlig tillfällighet må nämnas att sin sita krönika i V.A: afslutade han med några skämtsamma verser på melodin till  -Integer vita”.  Wallin har nu för alltid nedlagt sin penna Hvile han i ro.

 

Familjejournalen 1870 IX:67.

 Gråsparfvens qvitter.

Jag sitter nöjd på min takås, jag,
Så natt, som dag,
Och andras glans med lugn bekikar; –
Men qvittra bland dessa andra, nej,
Det vill jag ej –
Jag vill blott qvittra, jag, bland likar.

Jag mycket hör och jag mycket ser
Från taket ner;
Men föga bryr mig denna flärden.
Jag ser dess flod och jag ser dess ebb,
Men dock min näbb
Ej härmas skall i stora verlden.

När siskan sjunger sin ljufva sång,
Jag mången gång
Nog spritter yr och ville vara,
Så snäll som hon och så skön också,
Men tänker då,
Att lifvet ägde större fara.

Jag hör kanarie-fågelns drill,
Men dock jag vill
Ej byta till mig gyllne buren
Emot den frihet, jag hos min vän
Får njuta än
I torftig hydda invid – muren.

Och hör jag vakans så ömma slag,
Då tänker jag:
Du stackars, stackars lilla vaka,
Som ensam klagar i natten så!
Har du ej då,
Som jag, en liten, trogen maka?

När våren kommer med guld och glans,
Bland myggors dans
Jag finner näring nog och sänder
Af tack ett offer till himlen opp,

Som skänker hopp
Om skörd, så rik, i våra länder.

Och kommer hösten med frost och snö …
Vill jag då – dö?
Ack nej, då stretar jag som – sarfven.
Och glad och hoppfull jag qvittrar än:
O, men’skovän!
Strö några korn åt – lilla sparfven.

W….n.

Wallins verk

Carl den tolfte : tjugufyra sånger / af Johannes Petrus 

Wallin, Johan Peter, 1847-1898 (författare)

Alternativt namn: Johannes Petrus, 1847-1898

Stockholm : Norstedt, 1883-1885

Svenska 3 vol. (274; 248; 243 s.)

Carl den tolfte : tjugufyra sånger. D. 1, Sångerna i-viii 

Wallin, Johan Peter, 1847-1898 (författare)

Alternativt namn: Johannes Petrus, 1847-1898

Stockholm : Norstedt, 1883

Svenska [8], 274 s.

Carl den tolfte : tjugufyra sånger. D. 2, Sångerna ix-xvi 

Wallin, Johan Peter, 1847-1898 (författare)

Alternativt namn: Johannes Petrus, 1847-1898

Stockholm : Norstedt

Svenska 248 s.

Carl den tolfte : tjugufyra sånger. D. 3, Sångerna xvii-xxiv

Wallin, Johan Peter, 1847-1898 (författare)

Alternativt namn: Johannes Petrus, 1847-1898

Stockholm : Norstedt, 1885

Svenska 243 s.

Dikter. 1 Yttersta domen

Wallin, Johan Peter, 1847-1898 (författare)

Alternativt namn: Johannes Petrus, 1847-1898

Hernösand, 1891

Svenska 30 s.

Från fjellen : dikter

Wallin, Johan Peter, 1847-1898 (författare)

Alternativt namn: Johannes Petrus, 1847-1898

Sundsvall, 1876

Svenska [4], 111 s.

Fördomar : stockholms-novell / af Ingemar 

Wallin, Johan Peter, 1847-1898 (författare)

Alternativt namn: Johannes Petrus, 1847-1898

Stockholm : Suneson, 1885

Svenska 151 s.

Landtmannasång / [undert.: Johannes Petrus] 

Wallin, Johan Peter, 1847-1898 (författare)

Alternativt namn: Johannes Petrus, 1847-1898

U.o., [1887?]

Svenska [2] s.

Lapp-Ante eller En hägring : berättelse från Lappmarken 

Wallin, Johan Peter, 1847-1898 (författare)

Alternativt namn: Johannes Petrus, 1847-1898

Örebro, 1886

Svenska 99 s.

 

Sjugden : ett sorgespel bland fjällen : berättelse från Jämtland för Jämtlandsposten

Wallin, Johan Peter, 1847-1898 (författare)

Alternativt namn: Johannes Petrus, 1847-1898

Östersund, 1887

Svenska 96 s.

Sjugden : ett sorgespel bland fjällen : en berättelse från Jämtland från år 1812

Wallin, Johan Peter, 1847-1898 (författare)

Alternativt namn: Johannes Petrus, 1847-1898

Hackås : N. Persson, 1913

Svenska 96 s.

Svärmeriets offer : nutidsroman / af Johannes Petrus 

Wallin, Johan Peter, 1847-1898 (författare)

Alternativt namn: Johannes Petrus, 1847-1898

Sundsvall, 1877

Svenska [4], 476 s.

Wisby fall : episk romantisk dikt i tio sånger … ; jemte en samling mindre dikter

Wallin, Johan Peter, 1847-1898 (författare)

Alternativt namn: Johannes Petrus, 1847-1898

Upsala : Edquist, 1872. Svenska [4], 160 s.

 

Ur Nordisk familjebok 1800-talsupplagan 17 V-Väring

Wallin, Johan Peter, vitter författare, född i Junsele socken, Ångermanland, d. l Nov. 1847, studerade 1869-73 vid Upsala universitet, var vik. lärare vid Hernösands seminarium 1874, redigerade 1875-83 ömsevis »Medelpads allehanda» i Sundsvall och Westernorrlands Allehanda i Hernösand, var derefter ett halft år redaktör för »Fyris» i Upsala och tillhör sedan 1890, efter en flerårig vistelse i Stockholm, å nyo Westernorrlands Allehandas redaktion. Han har vunnit Svenska akademiens andra pris för sina omfångsrika dikter Visby .fatt (10 sånger på terziner, 1872), Mor och son (tr. i samlingen Frän fjellen, 1876) och

Carl den tolfte (24 sånger, utg. i 3 bd 1883- 85, under signaturen Johannes Petrus). W. har äfven författat några prosaberättelser.

Comments are closed.