Månadens bild oktober 2012.

Västernorrlands läns Hushållningssällskap bildades 1805 och syftet var att sprida ljus uti alla delar av hushållningen. Tanken var alltså att vara en kunskapsorganisation för jordbruket. Det var hushållningssällskapet som bildade Sparbanken 1827 liksom Nordviks lantbruksskola 1853. Det var också hushållningssällskapet som startade den första fiskodlingen i länet och mejeriskolan på Holms säteri. Åren runt sekelskiftet 1900 tillkom frökontrollanstalt, kemisk station och egnahemslånerörelsen.

 I Junsele fanns 1902 en ekonomisk förening, Junsele Lantmannaförening, som gemensamt köpte in grödor, frön och konstgödsel. Dessutom anordnade de en husmoderskurs i smör- och osttillverkning. Till denna kurs kom ingen anmälan för vem skulle sköta hem och hushåll när husmor var borta?  Tiden var ännu inte mogen för nymodigheter i större skala.

 1916 startade Junsele Hushållsgille som sorterades under Västernorrlands Läns Hushållningssällskap. I detta gille återfinner vi samma personer[1] som i Lantmannaföreningen men nu var tiden en annan. Det var krigstid med ransoneringar och självförsörjning hade återigen blivit en nödvändighet. Efter två års verksamhet anordnades en lantmannavecka i Junsele. På planen norr om kyrkan liksom vid Edens skola hölls det nötboskapspremiering.

 I och med en kurs i lantbruksbokföring 1930 skedde ett uppsving i Hushållsgillet. Det ansågs vara hög tid att modernisera jordbruket. Mejerifrågor och köp av tomt för mejeri diskuterades liksom kurser i fetmesekokeri och täckdikning.

 Hushållsgillet köpte också in fruktträd och bärbuskar och planterade dessa hos enskilda, intresserade personer. Nu var också tiden mogen för kvinnorna att ta dela av gillets verksamhet. Trädgårdskursen och studieresan 1938 för jordbrukarhustrur blev populär, tretton kvinnor deltog i aktiviteterna.   

 Därefter blev det barnens tur till undervisning. På skolan i Krånge färdigställdes en köksträdgårdsodling där skolbarnen fick lära sig odla, skörda och förädla. Denna köksträdgårdsodling fanns kvar på skolan under många år, hur många är dock ovisst.

 1942, mitt under brinnande krig, anordnades åter igen en lantmannavecka i Junsele. Ett antal utställningar gjordes tillsammans med Svenska Fåravelsföreningen och Västernorrlands Hemslöjdsförening. Lifs smedja var platsen för hovslagarkurs och på hembygdsgården avlöste föredragen varandra.

 Hushållssällskapet bekostade också slöjdskolan i Lillegård och skolan på Vallen. Tanken var att gammalt hantverkskunnande inte skulle försvinna. 1906 fanns elva elever inskrivna i Lillegårdsskolan och tretton i Vallens skola. Som lärare tjänstgjorde den ordinarie folkskoleläraren som oftast också hade genomgått länets högre slöjdskola. Barnen fick fyra timmars undervisning per vecka. Det barnen förfärdigade tillföll dem själva.

På hembygdsgården finns en stor svarv i trä. Det påstås att svarven användes när nya kyrkan byggdes och därefter hamnade den på Vallen. Kanske slöjdskolans elever tillverkade sina alster med hjälp av denna svarv.

 Källor: Junsele Lantmannaförenings protokollsbok 1902-1932. Junsele h-fören. Arkiv.

            Junsele Hushållsgilles protokollsbok 1916-1949. Junsele h-fören. Arkiv.

/Ulla[1] 1902 bestod styrelsen av Sven Östlund, Jakob Högberg, N D Stenmark, N P Gradin och E J Lif. 1916 bestod styrelsen av Sven Östlund, E Zetterström, Abr Lif, N D Stenmark, E Engström och S O Andersson.

This entry was posted in Månadens bild. Bookmark the permalink.

One Response to Månadens bild oktober 2012.

  1. Rolf Granquist says:

    På den gamla trampsvarven som var på skolan i vallen har jag trampat åtskilliga alster.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *